5.9 C
Skopje
вторник, октомври 20, 2020

Акредитирана студиска програма на англиски јазик на Факултетот за ветеринарна медицина

Kabtel desktop

Студиската програма на англиски јазик на интегрирани студии по Ветеринарна медицина доби акредитација и решение за почеток за работа од МОН

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје успешно ја акредитираше студиската програма по аглиски јазик на прв и втор циклус интегрирани студии по ветеринарна медицина. Решението за почеток на оваа студиска програма е добиено од Министерството за образование и наука. Се очекува уписот на студенти на оваа студиска програма да започне од септември во учебната 2020/2021 школска година.

Додипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје се дефинирани како интегрирани петиполгодишни студии по ветеринарна медицина од прв и втор циклус на студии. Целта на додипломските студии по ветеринарна медицина е формирање на високообразвната квалификација на “доктор по ветеринарна медицина”, која покрај грижата за здравјето на животните, има значителна улога и во јавното здравство и тоа преку обезбедување здрава и квалитетна храна од анимално и растително потекло. Со оваа акредитација од следната година очекуваме студенти на нашиот Факултет да се запишуваат од регионот и од Европа“, објаснува проф. д-р Лазо Пендовски, декан на Факултетот.

Тој објаснува дека наставниот план е дизајниран во насока која овозможува после завршување на академските студии на ФВМС, дипломираниот доктор по ветеринарна медицина да се здобие со компетенции за: лекување на животните; решавање на проблематиката на ветеринарното јавно здравство; учество во заштита на човековата околина; изведување на теренска, клиничка и лабораториска дијагностика; превентивно сузбивање на заразните болести и зоонозите; проектирање и учествување во изработка на програми за развивање и унапредување на дејноста на сточарското производство и производството на прозиводи од животинско потекло и животински прозиводи и развивање на сите облици на заштита на животите и животната средина, негување на етиката и хуманиот однос кон животните.

Информациите за начинот на студирање, за обемот и организацијата на студиските програми како и за наставните содржини за студиите од интегрираниот цилкус – Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје можете да ги погледнете во следните докумети:

Студиската програма на Факултетот за ветеринарна медицина  е во траење од пет и пол години. Се работи за интегрирани студии со 330 кредити, со што се стекнувате со диплома за Доктор по ветеринарна медицина (еквивалент на магистер). Професијата доктор по ветеринарна медицина како во нашата држава така и во Европската Унија е вброена во т.н. регулирани професии (што значи дека таквите професии се од посебен јавен интерес), поради што со посебна директива е одредено времетраењето на студиите (најмалку 5 години), предметите кои треба да се слушаат, како и тоа дека мораат да бидат организирани како интегрирани студии (прв и втор циклус). По завршувањето на факултетот за добивање на лиценца за работа ветеринарите се обврзани на 6 месечен стаж под менторство на ветеринар – практичар, по кој се поднесува барање за лиценца за работа. Лиценцата за работа ја издава Ветеринарната комора и е со важност од 5 години а докторите по ветеринарна медицина се стекнуваат со можноста за отворање на приватна пракса односно амбуланти за животни.

Сподели!
  •  
  •  

НАЈПОПУЛАРНИ

Сподели!
  •  
  •