„Еко-свест“ бара сите нови објекти да имаат фотоволтаични системи

- Advertisement -

За интересот на домаќинствата за инвестиции во сончева енергија биде што повисок, потребна е иницијатива за промени во Правилникот за обновливи извори на енергија за зголемување на лимитот на вкупната инсталирана моќност на фотоволтаичните системи за домаќинствата и за станбените згради од 6 kW на 9 kW

екоја нова куќа или зграда што ќе се изгради или пак што ќе биде целосно реновирана да мора да има инсталирано фотоволтаичен систем. Ова е еден од предлозите дадени во Анализата на регулативите за обновливи извори на енергија, изработена од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко свест, Македонското здружение на млади правници, Институтот за економски и енергетски политики и истражувања и Македонската платформа против сиромаштија и Солар Македонија.

- Advertisement -

Транзицијата кон обновливи извори на енергија е најважен чекор во решавањето на глобалното прашање на климатските промени. Употребата на фосилни горива е главен причинител за емисиите на стакленички гасови, кои го поттикнуваат затоплувањето на планетата и доведуваат до низа негативни влијанија, вклучувајќи почести и тешки природни катастрофи, пораст на нивото на морето и губење на биолошката разновидност.

Преку транзицијата кон обновливи извори на енергија, со поттикнување на граѓаните да инвестираат во фотоволтаични системи, може да се постигне намалување на овие емисии и ублажување на најлошите ефекти од климатските промени, активности за кои земјава се има обврзано со повеќе меѓународни документи.

- Advertisement -

Документот предлага да се започне со јавна дебата за потребата да се направат измени во Законот за градба и да се додаде одредба со која ќе се регулира градењето или реконструкцијата на објекти за индивидуално или за колективно домување со задолжително инсталирање на фотоволтаичен систем со максимална инсталирана моќност од 9 kW, во зависност од големината на кровот.

Истиот предлог се однесува и на сите нови индустриски и јавни објекти, кај кои се предлага задолжително да се инсталира фотоволтаичен систем со минимална инсталирана моќност од 40 kW. Измените се предлага да се надополнат со соодветни програми и можности за помош за сите домаќинства кои ќе немаат доволно средства за поставување на ваков систем.

Сподели!
- Advertisement -